POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.grb-nieruchomosci.pl

 

1. Definicje

W celu zapewnienia Polityce prywatności przejrzystości i precyzji, w jej treści posługujemy się następującymi definicjami:

Polityka prywatności – ten dokument stanowiący spełnienie wobec Ciebie obowiązków informacyjnych w rozumieniu art. 13 i 14 RODO.

Dane – Dane osobowe, tzn. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, której dane dotyczą – w stosunku do nich  wykonywany jest obowiązek informacyjny poprzez udostępnianie na bieżąco informacji zawartych w Polityce Prywatności.

Ty, Ciebie – Ty, a zatem osoba, czyjej Dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności.

My, Administrator lub GRB – GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Spójni 14, 03-604 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000767059, REGON 382378366, NIP 5242880131.

WspóładministratorTSSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łowiczu, ul. Długa 20 C, 99-400 Łowicz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000827432, REGON: 385470150 , NIP: 8341891369 będąca współadministratorem danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO w zakresie opisanym w tej Polityce prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


2. Dane

Twoje Dane możemy otrzymywać:
(a) bezpośrednio od Ciebie lub (b) od podmiotów trzecich.

W szczególności, ale nie zawsze, Dane mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dostępne w Elektronicznej Księdze Wieczystej – adres nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i inne, inne dane podane dobrowolnie przez oferenta.


3. Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Nas w określonych w poniższej tabeli celach. Przy każdym celu wskazaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria okresu przetwarzania danych w tym celu.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania – do kiedy przetwarzamy Twoje dane
Przekazywanie ofert lub zaproszeń do składania ofert zbycia nieruchomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Spółki ● Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie Twoich danych osobowych  odbywa się na podstawie Twojej wyraźnej zgody;

● Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych pracowników lub współpracowników Spółki jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem z nimi umowy w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna;

● Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszego procesu odbywa się również na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zakupie nieruchomości oraz nawiązanie relacji z potencjalnym oferentem sprzedaży nieruchomości.

1. Do momentu cofnięcia zgody,

2. W przypadku podjęcia decyzji o niezawieraniu z Tobą umowy – niezwłocznie po powiadomieniu Cię o tym,

3. Po przekazaniu danych do innego administratora danych osobowych na podstawie umowy o współpracę

4. W przypadku dalszego procedowania zgłoszenia i zawarcia z Tobą umowy  do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Nagrywanie rozmów ● Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi 1. W przypadku zawarcia z Tobą umowy – do czasu przedawnienia roszczeń,

2. W innych przypadkach – 2 miesiące od momentu nagrania rozmowy.

Wstępna weryfikacja oferowanej do sprzedaży nieruchomości – informacje podane przez Ciebie telefonicznie lub mailowo przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu badania prawnego. ● Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem z nimi umowy w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna,

● Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszego procesu odbywa się również na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na inwestowaniu w  nieruchomości.

1. Do momentu cofnięcia zgody,

2. W przypadku podjęcia decyzji o niezawieraniu z Tobą umowy – niezwłocznie po powiadomieniu Cię o tym,

3. Po przekazaniu danych do innego administratora danych osobowych na podstawie umowy o współpracę

4. W przypadku dalszego procedowania zgłoszenia i zawarcia z Tobą umowy  do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego Art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 34 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723, tj. Dz. U. z 2020 r. poz.971, 1086). Okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne. W przypadku decyzji GIIF o której mowa w art. 49 ust. 3 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723, tj. Dz. U. z 2020 r. poz.971, 1086), przez okres wskazany przez GIIF w decyzji, nie dłużej jednak niż niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa okres o którym mowa zdaniu poprzedzającym.
Wykonywanie badania due diligence oferowanej nieruchomości ● Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą przed zawarciem z nimi umowy w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna;

● Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych na gruncie niniejszego procesu odbywa się również na podstawie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na inwestowaniu w nieruchomości

1. W przypadku odmowy zawarcia umowy – niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji;

2. W przypadku zawarcia umowy – do momentu przedawnienia roszczeń.

Zakup nieruchomości ● Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Do momentu przedawnienia roszczeń
Przetwarzanie danych w celu ochrony praw i dochodzenia roszczeń przyslugujących Spółce ● Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ochrony i możliwego dochodzenia roszczeń wynikających m.in. z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Do momentu przedawnienia roszczeń
Przekazywanie danych osobowych potencjalnych oferentów podmiotowi trzeciemu na podstawie umowy o współpracę ● Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku wykonanie umowy o współpracę z podmiotem trzecim Do momentu wykonania umowy z podmiotem trzecim
Zawieranie umów B2B ● Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zawarcie umowy.

● Art. 6 ust. 1 lit. b – (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) – w przypadku zawierania umów z osobami fizycznymi.

Do momentu przedawnienia roszczeń
Wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych, w tym przechowywania dokumentów

księgowych oraz prowadzenia dokumentacji podatkowej i rachunkowej

● Art 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

● Art 6 ust. 1 lit. c w zw. z (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz art. 86 §1 i art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa

● Księgi rachunkowe – 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie

● Księgi podatkowe i związane z ich prowadzeniem dokumenty – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatnosci podatku)

Dane statystyczne wykorzystywania strony internetowej („cookies”) ● Art. 6 ust. 1 lit f RODO (uzasadniony interes Spółki); Uzasadnionym interesem Administratora w tym zakresie jest min. analiza sposobu użytkowania witryny przez odwiedzających, wyświetlanie najbardziej odpowiedniej witryny dla poszczególnych grup użytkowników, zapewnianie użytkownikom lepszego i bardziej spersonalizowanego doświadczenia.

● Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na wykorzystanie plików cookies – w przypadku użytkowników).

Stosowane pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to, by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Po tym okresie zostają one usunięte.

 

4. Okres Retencji

Dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu, dla którego były przetwarzane Dane, zostaną one usunięte lub zanonimizowane, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku lub nie uprawniają nas do zachowania części lub całości Danych.

5. Skutki odmowy podania danych

W relacjach z Tobą przetwarzamy wyłącznie dane na podstawie umowy z Tobą lub z podmiotem trzecim. Przy zawieraniu umowy z Tobą przetwarzamy jedynie dane niezbędne do jej zrealizowania – jeśli poprosimy Cię o dane, brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia pomiędzy nami umowy  (podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy).

6. Odbiorcy Danych

Odbiorcami poszczególnych kategorii Danych mogą być: organy, przed którymi toczą się postępowania lub które o udostępnienie takich Danych wnoszą, w tym z jurysdykcji obcej, w zakresie i celu z Tobą uzgodnionym.

Ponadto, odbiorcami mogą być osoby świadczące nam usługi, w tym m.in. usługi IT, księgowe, prawne itd. oraz przewoźnicy i kurierzy.

Odbiorcami danych będą też podmioty, z którymi zawarliśmy umowę o współpracę i dostarczanie nieruchomości.

Nie przewidujemy na tę chwilę, że będziemy przekazywać Dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują̨ się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, dopilnujemy, aby były zachowane  wszelkie wymagania wynikające z obowiązującego prawa.

7. Twoje prawa

RODO, w zależności od sytuacji, przyznaje Ci szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich Danych. Są to m.in.: (a) prawo dostępu do Twoich Danych, w tym do uzyskania kopii Danych; (b) prawo żądania sprostowania Danych; (c) prawo do usunięcia Danych; (d) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich Danych; (e) prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje Dane są przetwarzane na podstawie zgody. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; (f) prawo do przenoszenia Danych; (g) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych; (h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Współadministratorzy

W zakresie wykonywania badania prawnego Twoje dane administrujemy wspólnie ze Współadministratorem. GRB jest jednak jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wykonywanie Twoich praw wynikających z RODO, a także za zabezpieczenie i prawidłowość organizowania wspólnego procesu przetwarzania danych osobowych.

9. Aktualizacja informacji

Polityka prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu danych osobowych. Treść Polityki prywatności może się zmieniać, tak aby była zgodna ze stanem faktycznym dotyczącym przetwarzania przez nas Twoich Danych.

10. Kontakt

W przypadku gdybyś miał wątpliwości dotyczące przetwarzania przez Twoich Danych, prosimy o kontakt  z nami przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@grb-nieruchomosci.pl.