Regulamin

dodawania opinii na stronie internetowej www.grb-nieruchomosci.pl

z dnia 03.04.2019r.

§1 Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin, dalej Regulamin określa zasady zamieszczania Opinii przez osoby korzystające zwane dalej Użytkownikami na stronie internetowej: grb-nieruchomosci.pl prowadzoną przez GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Spójni 14, 03-604 Warszawa.
 2. Opinią jest każdorazowa wypowiedź zawierająca subiektywną opinię/ocenę Użytkownika umieszczona na stronie internetowej grb-nieruchomosci.pl.
 3. Pozostawienie Opinii przez Użytkownika na stronie internetowej grb-nieruchomosci.pl oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.
 4. Umieszczenie Opinii następuje przy użyciu formularza, znajdującego się na stronie internetowej grb-nieruchomosci.pl oraz po akceptacji Regulaminu.

§2 Postanowienia ogólne.

 1. GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez Użytkowników na stronie internetowej grb-nieruchomosci.pl.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść Opinii zamieszczonych przez niego na stronie internetowej grb-nieruchomosci.pl.
 3. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
 4. Warunkiem opublikowania Opinii Użytkownika jest podanie prawidłowych danych, tj. adres e-mail oraz oznaczenie Użytkownika. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 5. Podany adres e-mail jest pozostaje tylko do wiadomości GRB Nieruchomości sp. z o.o. i jest niewidoczny dla innych Użytkowników korzystających ze strony internetowej.
 6. GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie redaguje Opinii zamieszczanych przez Użytkowników ale zastrzega sobie prawo do ich usunięci w szczególności gdy Opinie naruszają obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa, wzywają do nienawiści, zawierają treści nieodpowiednie m.in. faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje, zawierają treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, zawierają odnośniki do innych stron internetowych, zawierają dane osobowe, nie maja wartości merytorycznej.
 7. GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do decydowania odrzucaniu nadesłanych przez Użytkowników Opinii.

§3 Prawa autorskie.

 1. Użytkownik udziela GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez udziela GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkich informacji zamieszczonych przez niego na stronie internetowej grb-nieruchomosci.pl, w szczególności Opinii.
 2. Licencja jest nieograniczona w czasie.
 3. W ramach udzielonej licencji GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do: rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ( w szczególności w sieci Internet), publiczne wyświetlenie i republikację, utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 4. W ramach udzielonej licencji Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na modyfikację nadesłanych Opinii.
 6. Jednocześnie Użytkownik będący autorem Opinii udzielając licencji, zapewnia GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, że Opinia/Wypowiedź jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 7. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

§4 Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej grb-nieruchomosci.pl.
 2. GRB Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.