Skup nieruchomości za gotówkę!

Szybko i bezpiecznie!

Sprzedaż nieruchomości a niezapłacony podatek od spadków i darowizn.

Do sprzedaży nieruchomości konieczne jest skompletowanie wymaganych przez notariusza dokumentów bez których nie dojdzie do finalizacji transakcji. Jednym z takich dokumentów jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn. Co w sytuacji gdy nie złożyliśmy deklaracji i nie opłaciliśmy podatku od spadków i darowizn? 

By Mateuszgdynia [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

Przypadki:

Wydanie zaświadczeń przez Naczelnika Urzędu Skarbowego jest możliwe tylko w sytuacji, gdy osoba, która nabyła spadek w terminie złożyła odpowiednią deklarację podatkową

  1.  Jeżeli podatek od spadków i darowizn został zapłacony to Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda zaświadczenie stwierdzające fakt jego uregulowania.
  2.  Jeżeli podatek od spadków i darowizn nie należał się z uwagi na przysługujące sprzedającemu zwolnienie podatkowe z uwagi na przynależność do pierwszej grupy podatkowej określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn, to Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda zaświadczenie, z którego wynika, że podatek nie należy się.
  3.  Jeżeli podatek od spadków i darowizn nie został opłacony to Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wyda zaświadczenia stwierdzającego jego uregulowanie. W tej sytuacji możliwe jest uzyskanie decyzji lub odpisu decyzji, stwierdzającej wysokość należnego, nieuregulowanego podatku, który obliczony zostaje na podstawie złożonej deklaracji.

Jak sprzedać nieruchomość kiedy podatek od spadków i darowizn nie został zapłacony?

Nieuregulowanie należnego podatku blokuje sprzedaż nieruchomości. Bez zaświadczenia o uregulowania podatku od spadku i darowizny nie ma możliwości przeprowadzenia transakcji. W tej sytuacji zachodzi konieczność zapłaty podatku.
Jeśli sprzedający nie ma wystarczających pieniędzy na pokrycie zobowiązania podatkowego przed sprzedażą, możliwa jest alternatywna procedura, która umożliwi sprzedaż.

Wystarczy z kupującym zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i uzyskać zaliczkę lub zadatek, który zostanie przeznaczony na zapłatę należnego podatku. Po zapłacie podatku ze środków uzyskanych od kupującego, możliwe będzie uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego brak zaległości a co za tym idzie, możliwe będzie zakończenie transakcji i podpisanie właściwej umowy przenoszącej własność nieruchomości na nabywcę.

Zwykle czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia o uregulowaniu należnego podatku po jego zapłacie wynosi około 7 dni, ale zdarza się, że trwa znacznie dłużej, nawet miesiąc.

Brak zgłoszenia deklaracji do US

Znacznie gorzej wygląda sytuacja, gdy osoba chcąca sprzedać nieruchomość nabyła spadek ale nie zgłosiła tego faktu Urzędowi Skarbowemu. Często sytuacja taka ma miejsce, kiedy ktoś zupełnie zapomina o złożeniu odpowiedniej deklaracji we właściwym terminie lub kiedy spadkobierca jest przeświadczony, że jako należący do pierwszej grupy podatkowej i zwolniony z podatku nie musi podejmować żadnych czynności. Nic bardziej mylnego.

Deklarację podatkową wskazującą nabycie spadku i zwolnienie zawsze należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, nawet gdy jest się z mocy ustawy zwolnionym z zapłaty podatku w związku z przynależnością do pierwszej grupy podatkowej. Złożenie deklaracji jest warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Niezłożenie takiej deklaracji skutkuje brakiem zwolnienia i koniecznością zapłaty podatku.

Jak sprzedać nieruchomość gdy nie została złożona deklaracja podatkowa o nabyciu spadku?

Niezłożenie deklaracji podatkowej podwójnie blokuje sprzedaż nieruchomości. Żeby doprowadzić do sprzedaży, po pierwsze, należy złożyć odpowiednią deklarację podatkową. Deklaracja ta zapewne zostanie złożona już po terminie uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego. Zwykle osoby, które odziedziczyły nieruchomość czekają 5 lat zanim dokonają sprzedaży majątku spadkowego, żeby uniknąć innego podatku tj. podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości.

Po złożeniu deklaracji, Urząd Skarbowy wyliczy należny podatek od spadków i darowizn, który trzeba będzie uregulować. Na wydanie decyzji o wyliczeniu podatku można czekać nawet do 30 dni. Po uzyskaniu decyzji wskazującej wysokość podatku, trzeba ten podatek zapłacić. Jest to kolejny etap do przejścia w procedurze sprzedaży nieruchomości uzyskanej w drodze spadku. Po dokonaniu zapłaty podatku, można się udać o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn, które zostanie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Na wydanie zaświadczenia o niezaleganiu oczekuje się zasadniczo 7 dni, ale może to także potrwać nawet 30 dni.

Jeżeli sprzedający nieruchomość nie ma pieniędzy, żeby zapłacić wyliczony podatek, może podpisać umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości i ze środków pochodzących od nabywcy, wpłaconych tytułem zadatku lub zaliczki zapłacić Urzędowi Skarbowemu należność. Po zapłacie i uzyskaniu właściwego zaświadczenia, można zawrzeć właściwą umowę sprzedaży nieruchomości, przenoszącą własność na kupującego.

Dodaj komentarz

Zadzwoń 503 005 990
%d bloggers like this: